+3
votes received
Definitely no shitty smell, It’s lovely. thanks uk420.
+3